Anvendelse og gyldighed

Disse betingelser (”Betingelserne”) er gældende for ethvert produkt og enhver ydelse (”leverancen”), der leveres af Nordic Computer A/S (”NC”), medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Betingelserne gælder, uanset om NC er hoved- eller underleverandør.

Kundens angivelse af særlige købs-, udbuds- eller andre vilkår anses ikke som en fravigelse af Betingelserne, medmindre NC skriftligt har accepteret dette.

Betingelserne er delt i to dele: del I indeholder generelle bestemmelser, som er gældende for enhver leverance, uanset arten heraf, del II indeholder supplerende bestemmelser, som i tillæg til del I gælder for konsulentydelser.

DEL I: GENERELLE Betingelser for LEVERANCER

Aftaleindgåelse

Alle tilbud fra NC afgives under forbehold for mellemsalg og for, at varen kan fremskaffes fra NCs underleverandør.

Medmindre andet er angivet i NCs tilbud, er kundens svarfrist fem (5) dage regnet fra tilbuddets dato.

Kundens svar skal afgives skriftligt, herunder eventuelt per e-mail, hvorefter kunden er bundet af dette.

Endelig købsaftale er først indgået, når NC har modtaget kundens overensstemmende svar, og kunden derefter har modtaget NCs skriftlige ordrebekræftelse.

Særskilte rettigheder

Kunden er bekendt med, at leverancen kan indeholde software, typisk i form af firmware eller embedded software, som fra producentens side er underlagt særskilte vilkår, herunder eksempelvis licensbetingelser.

Kunden er forpligtet til at sætte sig ind i og overholde sådanne særskilte vilkår, herunder eventuelle begrænsninger heri, uanset om Kunden har indgået aftale direkte med producenten eller ej.

NC påtager sig intet ansvar for den pågældende software, herunder om den er opdateret eller funktionsdygtig.

Tekniske oplysninger, vejledning, lovkrav mv.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen, belastningsevne, ydeevne, oppetid, svartid og lignende i produktbeskrivelser, brochurer, præsentationsmateriale fra NC eller producenter m.v. er kun vejledende. NCs oplysninger er kun bindende, hvis de er afgivet som en udtrykkelig skriftlig garanti fra NCs side som et led i købsaftalen.

NCs leverancer overholder NC bekendt de lovkrav der gælder for sådanne i Danmark. Kunden er selv ansvarlig for at undersøge, hvorvidt Kundens konkrete anvendelse at leverancerne er lovlig.

Kunden er bekendt med og accepterer, at leverede produkter kan være brugte (”second hand”) eller ”refurbished” og enhver mangelsbedømmelse i givet fald skal tage udgangspunkt i dette. Brugte produkter kan efter omstændighederne indeholde restdata fra tidligere brug og kunden opfordres til at nulstille og rense alle produkter for gamle data inden de tages i brug. NC kan ikke gøres ansvarlig for sådanne data eller brugen heraf.

Priser og betalingsbetingelser

Priserne er medmindre andet aftales angivet eksklusive moms.

Alle priser er af NC beregnet på grundlag af kendte indkøbspriser, valutakurser og danske afgifter mv. på datoen for tilbuddet.

Hvis valutakurser, afgifter eller andre priskomponenter, som NC ikke har direkte kontrol over, ændrer sig inden leveringstidspunktet, er NC berettiget til at forhøje prisen for leverancen med nettoeffekten af ændringerne.

Medmindre andet er skriftligt aftalt forfalder alle fakturaer netto kontant ved kundens modtagelse.

Ved forsinket betaling er NC berettiget til at opkræve morarenter med 2,0 % per påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder på tilskrivningstidspunktet. Derudover er NC berettiget til at kræve diverse lovhjemlede gebyrer mv. ved fremsendelse af rykkere.

Ved manglende rettidig betaling er NC berettiget til uden varsel at indstille sine leverancer til kunden.

NC er berettiget til at kræve hel eller delvis forudbetaling eller sikkerhed for kundens betaling.

Ejendomsforbehold

NC har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og gebyrer er betalt.

Levering og leveringstid

Levering sker ex works NC’s lager, Strømmen 2, 9400 Nørresundby (INCOTERMS 2010) medmindre andet er skriftligt aftalt.

NCs produkter eller ydelser leveres på det tidspunkt, som er anført i tilbud eller efterfølgende angivet i ordrebekræftelsen. Eventuelle leveringstidspunkter er anslåede og ikke bindende for NC, medmindre de udtrykkeligt er angivet som værende faste.

Ved væsentlig forsinkelse, som udelukkende skyldes NCs forhold, er kunden berettiget til at ophæve købsaftalen, såfremt NC ikke har foretaget levering senest 30 hverdage efter at have modtaget kundens skriftlige reklamation over forsinkelsen.

Vælger kunden at ophæve købsaftalen, er NC forpligtet til at tilbagebetale eventuelle forudbetalte beløb. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder gøre krav på erstatning, medmindre at kunden godtgør, at forsinkelsen skyldes NCs groft uagtsomme eller forsætlige forhold.

Afbestilling

Afsendte ordrer kan ikke afbestilles. Ordrer der indeholder udstyr, som ikke var på lager, på det tidspunkt kunden afgav ordren, kan ikke afbestilles. Ordrer vedrørende udstyr, som ikke var på lager hos NC før tidspunktet for kundens bestilling, og som endnu ikke er afsendt, kan afbestilles mod et gebyr på 25% af prisen på det afbestilte udstyr.

Udstyr anses for værende godkendt, med mindre det afvises inden for 24 timer efter leveringen. Et skriftligt afslag på modtagelse skal sendes til NC via RMA skemaet på NC's hjemmeside.

Hvis kunden er berettiget til at returnere udstyret, skal han informere NC, enten via brev eller e-mail og redegøre for årsagen til returnering af udstyr.

Et RMA skema skal medfølge alt returneret udstyr. RMA skemaer kan udfyldes online på vores hjemmeside www.nordiccomputer.dk.  Udstyr vil ikke blive accepteret uden godkendelse fra NC eller uden et RMA skema.

NC accepterer kun returneret udstyr i original emballage, såfremt udstyret blev leveret heri.

Garanti og mangler

NC yder ikke selvstændig garanti vedrørende produkter eller software, men henviser til producenten heraf.

Kunden er forpligtet til straks ved leveringen at foretage en grundig undersøgelse af enhver leverance fra NC og straks, og i alle tilfælde senest fem (5) dage efter at manglen burde eller kunne være opdaget, at reklamere skriftligt overfor NC, såfremt leverancen ikke lever op til det aftalte. Reklamerer kunden ikke rettidigt, fortabes reklamationsretten over for NC.

I tilfælde af mangler, herunder i relation til producentens garanti, bistår NC kunden i overensstemmelse med NCs til enhver tid gældende reklamationsprocedure, som findes på: https://nordiccomputer.dk/rma. NC er berettiget til at ændre proceduren uden særskilt varsling herom.

NC er berettiget til efter eget valg enten at bytte den mangelfulde leverance med en mangelfri eller omarbejde/reparere leverancen eller på anden måde afhjælpe manglen. I så tilfælde kan kunden ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Såfremt kunden har reklameret, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, for hvilken NC hæfter, skal kunden betale for NCs arbejde i overensstemmelse med NCs til enhver tid gældende priser for den pågældende bistand.

Misligholdelse

En part er berettiget til at ophæve købsaftalen, såfremt den anden Part væsentligt misligholder denne og misligholdelsen ikke afhjælpes indenfor 60 dage, dog bortset fra betalingsmisligholdelse, hvor afhjælpningsfristen er syv dage.

NCs ansvar og ansvarsbegrænsning

Med de begrænsninger der er fastsat i Betingelserne er parterne erstatningsansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler.

Medmindre der foreligger grov uagtsomhed eller fortsæt fra NCs side, er NC dog aldrig erstatningsansvarlig for økonomiske konsekvensstab, driftstab, manglende besparelser, mistet fortjeneste, goodwill, image, tab af data eller udgifter til genopbygning af data, intern tid forbrugt hos kunden eller indirekte tab.

NC er aldrig erstatningsansvarlig for formuetab som kan henføres til:

Mekanisk eller elektrisk svigt eller sammenbrud, herunder strømsvigt, samt nedbrud på eller svigt i telekommunikations- eller satellitsystemer, med mindre sådan svigt eller sammenbrud er en direkte følge af NCs handling eller undladelse.

NCs erstatningsansvar er endvidere under alle omstændigheder og uanset af graden af uagtsomhed begrænset til: I) hvis der er tale om salg af et produkt: den aftale pris for produktet, eller II) hvis der er tale om konsulentydelser, det mindste af følgende beløb: 1) 50 % af det vederlag (excl. udlæg), som NC har modtaget for en den ydelse eller mangel på samme eller 2) kr. 50.000.

Produktansvar

For produktansvar er NC alene ansvarlig efter de ufravigelige regler i produktansvarsloven og NC hæfter ikke for produktansvar på noget andet grundlag.

Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give meddelelse til NC, hvis kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

Kunden skal friholde NC i den udstrækning NC pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller tab, som NC ikke hæfter for direkte over for kunden, herunder skade, som det leverede forårsager på fast ejendom eller løsøre, hvis skaden indtræffer, når det leverede er i kundens besiddelse.

NC ifalder ikke erstatningsansvar for produktskader, med mindre NC har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

Force majeure og andre hindringer

NC er ikke ansvarlig over for kunden, når der efter købsaftalens indgåelse indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter NCs opfyldelse af Aftalen. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: krig, krigslignende situationer, mobilisering, revolution, oprør, civile optøjer og uroligheder, terrorisme og lignende alvorlige forstyrrelser af freden, naturkatastrofer, pandemier og epidemier, strejker og lockouts, svigt hos underleverandører, edb-vira eller lignende, hacking, DoS- eller DDoS-angreb, spam eller anden unormal belastning af NCs eller Kundens systemer, påbud og anden henstilling fra fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som NC ikke har direkte kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er NCefter eget valg berettiget til at udskyde leveringen af sine ydelser eller til ansvarsfrit at annullere Aftalen helt eller delvist.

Terrorisme er ulovlige handlinger rettet mod offentligheden – f.eks. en voldelig handling eller farlig udbredelse af biologiske eller kemiske stoffer, som sker med det formål at påvirke politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for at sprede frygt.

Såfremt de i pkt. 1 nævnte forhold vedvarer i over 60 dage kan hver af Parterne annullere aftalen uden at ifalde ansvar.

Markedsføring

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er NC i sin markedsføring, herunder på sit website, berettiget til at anføre at NC har leveret produkter til kunden, herunder med en kort case story og anvendelse af kundens logo. Markedsføringen skal være loyal over for kunden.

Eksportrestriktioner

Kunden er bekendt med, at visse produkter, software og teknologi kan være underlagt nationale og internationale eksportrestriktioner og derfor ikke må reeksporteres eller importeres i visse lande og er forpligtet til at sætte sig ind i disse regler i alle tilfælde, hvor en leverance eksporteres, reeksporteres eller på anden måde anvendes udenfor Danmark.

Kunden må hverken direkte eller indirekte uden forudgående godkendelse fra producenten eller relevante myndigheder eksportere, reeksportere eller videreformidle produkter, software eller teknologi leveret af NC til noget land underlagt handelsembargo af U.S. eller til nogen person/borger eller land eller til nogen person eller individ oprettet på "Entity List" eller "Denied Persons List" varetaget af det amerikanske handelskammer (U.S. Department of Commerce) eller listen "Specifically Designated Nationals and Blocked Persons" varetaget af U.S. Department of Treasury eller anden lignende europæisk eller lokal lovgivning.

Derudover må ingen produkter, software eller teknologi leveret af NC blive eksporteret, reeksporteret eller videreformidlet til nogen, der er involveret i aktiviteter relateret til masseødelæggelsesvåben. Disse aktiviteter inkluderer, men er ikke begrænset til, aktiviteter relateret til: (1) design, udvikling, produktion eller brug af nukleare materialer, atomfaciliteter, atomvåben; (2) design, udvikling, produktion eller brug af missiler eller support af missile projekter; og (3) design, udvikling, produktion eller brug af kemiske eller biologiske våben.

Kunden skal uden begrænsninger skadesløsholde NC for enhver konsekvens af kundens overtrædelse af bestemmelsen i dette punkt 15, herunder betale eventuelle bøder og erstatningsbeløb, som måtte blive pålagt NC i anledning af overtrædelsen. Derudover skal kunden svare erstatning efter dansk rets almindelige regler, idet parterne er enige om, at tab af goodwill, forbrug af intern tid hos NC samt eventuelle bøder i denne forbindelse henregnes til direkte tab.

Tvister

Tvister mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, behandles efter dansk ret. Lovvalgsreglen omfatter ikke dansk rets internationale privatretlige regler eller andre regler, som fører til anvendelsen af andet end dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med en købsaftale, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal først henvises til mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler for mediation. Hvis mediationen afbrydes uden at tvisten er forligt, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler for behandling af voldgiftssager.”

Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer.

Stedet for voldgiften skal være Nørresundby.

NC er uanset ovenstående berettiget til at anlægge sag, herunder om manglende betaling, ved retten i den retskreds, hvori Kunden driver sin virksomhed.

 

DEL II: Betingelser for RÅDGIVNINGS- og KONSULENTYDELSER

I tillæg til DEL I gælder følgende for rådgivnings- og konsulentydelser (supplerende bestemmelser):

NCs rådgivnings– og konsulentydelser

NC yder alene rådgivning og konsulentbistand vedrørende sine leverancer, såfremt det er beskrevet i en særskilt aftale om levering af rådgivnings- og konsulentydelser, hvor ydelsernes omfang, priser og leveringstidspunkter er angivet.

Medmindre det af en sådan aftale fremgår, at NC skal levere et konkret resultat, skal NC alene levere bistand i form af arbejdstimer. NC er i sådanne tilfælde berettiget til sit vederlag, når arbejdstimerne er leveret.

NC er ikke ansvarlig for juridisk rådgivning, og Kunden opfordres til selv til i hvert enkelt tilfælde at undersøge hvorvidt de af NC anviste løsninger lovligt kan eller bør anvendes af Kunden i den leverede form.

NCs vederlag

Medmindre andet er skriftligt aftalt beregner NC sit vederlag for sine konsulentydelser efter medgået tid til NCs sædvanligt gældende timepriser for den pågældende konsulentkategori eller til den pris, som NC normalt beregner sig for den pågældende ydelse.

Udlæg

Ud over sit vederlag, er NC berettiget til at få refunderet alle dokumenterede og rimelige udlæg, som NC har afholdt i forbindelse med udførelsen af opgaverne for kunden, herunder til rejse- og transportomkostninger, fortæring, lokaleleje hos tredjemand mv.

Garantier

NCs konsulentydelser frembringes af NC selv, herunder NCs underleverandører, og strider NC bekendt ikke mod tredjemands rettigheder.

NCs konsulentydelser udføres af kvalificeret personale.

NC yder ingen andre garantier.

Levering af ydelser

Såfremt en konsulentydelse ikke er aftalt som en resultatforpligtelse, anses indsatsen leveret i takt med at NC forbruger tid på ydelsen.

Ved forsinkelse der skyldes kundens forhold, er NC berettiget til at udskyde leveringstiden i det omfang NC skønner dette nødvendigt. Såfremt NC som følge af kundens forsinkelse ikke er i stand til at beskæftige ressourcer, skal kunden betale for at disse har stået til rådighed efter den gældende timetakst. NC er dog forpligtet til loyalt at søge at beskæftige ressourcerne med arbejde for tredjemand.

Ændringer i Kundens system

Såfremt kunden uden forudgående aftale med NC foretager ændringer i sit system eller kræver gennemført ændringer, som har betydning for NCs ydelser, er NC berettiget til at kræve sig frigjort for de aftalte tidsplaner med virkning fra ændringstidspunktet og kræve sit vederlag forhøjet fra og med samme tidspunkt, hvis ændringerne medfører merarbejde for NC.